KONKURS: do wygrania notebook Lenovo

Myślenickie Towarzystwo Kultury oraz Galeria Myślenicka ogłaszają konkurs na hasło promocyjne Galerii Myślenice. Konkurs odbywa się w ramach III edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Do wygrania NOTEBOOK LENOVO.

Regulamin Konkursu
na hasło promocyjne Galerii Myślenickie
realizowany podczas Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2016

 

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursy na hasło promocyjne jest Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul. Rynek 27, 32-400 Myślenice, zwane dalej ORGANIZATOREM.
2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu konkursu.
3.Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu z ramienia Organizatora udziela Piotr Szewczyk, tel. 501-193415, e-mail: festival@myslenice.pl
4. Przedmiotowy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r.(tj. Dz.U. z 20015 r., poz. 612 z późń. zm.)
5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w trakcie trwania konkursu zaakceptuje Regulamin Konkursu, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie prześle za pośrednictwem wiadomości e-mail (llgowin@kr.onet.pl) autorskie hasło promocyjne.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 §2
Cel konkursu 

Celem konkursu jest wymyślenie oryginalnego hasła, które będzie służyło promocji i identyfikacj Galerii Myślenickiej. Hasło będzie wykorzystywane podczas działań informacyjno-promocyjnych Galerii Myślenickiej.

 §3
Zadania konkursowe 

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie kreatywnego i adekwatnego hasła promocyjnego w formie krótkiego zdania lub równoważnika zdania. Hasło powinno oddawać charakter i wizję Galerii Myślenickiej.

 §4
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest kierowany ogółu mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest przesłanie hasła w formie wiadomości e-mail na adres: llgowin@kr.onet.pl na specjalnym formularzu, który stanowi zalacznik nr 1(pdf) zalacznik nr 1 (doc) do niniejszego regulaminu.
4. Konkurs trwa do 15 lipca 2016 r. do godz. 12.00.
5. Hasła wysłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 propozycji na hasło konkursowe.

 §5
Ocena i wybór  

1. Hasło będzie oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora, w skład której wchodzą 4 osoby – przedstawiciele Galerii Myślenice.
2. Hasło będzie oceniane pod względem: artystycznym, innowacyjności, funkcjonalności językowej (inne wersje językowe), spójności z wizerunkiem Galerii Myślenice.
3. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół
4. Komisja Konkursowa w sposób arbitralny oceni i wybierze zwycięskie hasło promocyjne przyznając pierwszą nagrodę, a także dwie nagrody pocieszenia. Komisja kierować się będzie własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność hasła, tj. poziom artystyczny, kreatywność, pomysłowość.
7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny. Nie będą one podlegały reklamacjom ani skargom.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 czerwca 2016 r.
9. W celu poinformowania zwycięzców Organizator skontaktuje się z nimi dzwoniąc na numer telefonu, który podano w formularzu konkursowym zalacznik nr 1(pdf) zalacznik nr 1 (doc)
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.festival.myslenice.pl i na www.facebook.com/malopolskafestival
11. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Laureata Konkursu.

 §6
Nagroda 
 

1. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja przyzna trzy nagrody rzeczowe w postaci:

a) Pierwsza nagroda to: notebook Lenovo 100-15IBY 80MJ00HSPB
b) Pierwsza nagroda pocieszenia to: zestaw gadżetów
c) Druga nagroda pocieszenia: zestaw gadżetów

2. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Z chwilą wręczenia nagrody Galeria Myślenice nabywa prawo własności do hasła.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Galerii Myślenice roszczeń o naruszenie autorskich praw majątkowych do hasła.
5. Nadesłane przez Uczestnika hasło na e-mail podany przez Organizatora, jest jednoczesnym oświadczeniem, że hasło jest autorstwa Uczestnika, a prawo do rozporządzania nim nie jest w żaden sposób ograniczone. Dodatkowo nadesłanie hasła przez Uczestnika jest jednoczesnym oświadczeniem, że hasło to nie narusza praw wyłącznych oraz prawnie chronionych interesów lub dóbr osób trzecich.
6. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby hasło naruszało prawa osób trzecich.

 §7
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzeniem oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.
3. Dane uczestnika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Uczestnikowi, którego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i aktualizacji.

 §8
Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku gdy żadna z prac zgłoszonych do konkursu nie spełni warunków określonych w §5 niniejszego Regulaminu, Organizator zakończy konkurs bez jego rozstrzygnięcia. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.festival.myslenice.pl.com.

ZAŁĄCZNIKI – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zalacznik nr 1(pdf)

zalacznik nr 1 (doc)