Fraszka igraszka Myślenice 2016

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice, Miejska Biblioteka Publiczna w Myśleniach zapraszają serdecznie dpo udziału w Festiwalu Fraszki o tematyce Folklorystycznej.

III OTWARTY FESTIWAL FRASZKI O TEMATYCE FOLKLORYSTYCZNEJ – MYŚLENICE 2016

Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki – Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” – oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na trzecią edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA” poświęconą tematyce folklorystycznej.

1. Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce folklorystycznej (dowolny temat związany z folklorem polskim lub folklorem dowolnego kraju) Ja bym pozostawił tylko Polski… niech to ma taki charakter nasz, można te fraszki o polskim folklorze kiedyś wydać… sam nie wiem. Proponuje zostawić tylko Polskę, ale ostateczną decyzję pozostawiam Tobie oraz dodatkowo pracę złożoną z 3 fraszek związanych z “Ziemią Myślenicką”*.

3. Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.

4. Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka

5. Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem.

6. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

8. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.

9. Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.

10. Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych

11. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Fraszkowej Gali, która odbędzie się w lipcu 2016r. (dokładna data zostanie podana na początku czerwca 2016r)

12. Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Małopolskich Spotkaniach z Folklorem 2016 i poinformowani o ich szczegółowym programie, po odkodowaniu nagrodzonych przez jurorów prac, w czerwcu 2016r. Podczas FRASZKOWEJ GALI zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia rzeczowe oraz Nagroda Specjalna za najlepszą fraszkę poświęconą “Ziemi Myślenickiej”.

13. Uczestnicy konkursu, których fraszki zostaną odczytane podczas FRASZKOWEJ GALI będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.

14. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III MIĘDZYNARODOWYCH MAŁOPOLSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM 2016 FINANSOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, GMINĘ MYŚLENICE ORAZ MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY